STUDENTU UZMANĪBAI!
Lai ieietu BSA e-studijās, Jums jāizmanto šāda informācija:
LOGIN - studentu līguma numurs ar BSA (mazie līguma burti) (piemēram: ri0a0000);
PAROLE - studenta līguma ar BSA numurs ar lieliem burtiem pievienojot pirms tā bsa-(domuzīme) (piem.: bsa-RI0A0000).

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!
Для того, чтобы войти в систему, Вам понадобится следующая информация:
ЛОГИН - номер договора студента с БМА (буквы договора малые) (например: ri0a0000);
ПАРОЛЬ - номер договора студента с БМА большими буквами с добавлением перед ним bsa-(тире) (напр.: bsa-RI0A0000).

ATTENTION FOR STUDENTS!
To sign in e-learning system, you need the following information:
LOGIN - the student agreement number with the BIA (the letters of the contract are small) (for example: ri0a0000);
PASSWORD - number of student agreement with BIA in capital letters with the addition of bsa-(dash) before it (eg: bsa-RI0A0000).

Par jautājumiem, saistītiem ar mājaslapu, varat sazināties ar mums pa e-pastu: moodle@bsa.edu.lv

По организационным вопросам, касающимся работы сайта, обращайтесь по электронному адресу: moodle@bsa.edu.lv

If you have questions about web page, you can contact us by e-mail: moodle@bsa.edu.lv

    Jaunumi