The Purpose and Aims of the Course

The target audience for the course are the students studying law.

 The purpose of the course is to improve the communication competence of the students in professional fields, which includes:

 • to teach our students to understand and use the English language in law sphere;
 • to develop student’s language understanding and learning approach as a foundation for continuous learning

  The aims of the course are:

  • to teach students how to choose, read and use legal materials in the course of their studies, research work or Diploma work;
  • to build up useful abilities in speaking, writing, reading and listening which are necessary to work independently on legal materials of their own choice;
  • to teach techniques for building up systematically a wide legal vocabulary in fields of special interest to the reader; 
  • to revise and consolidate important grammar and language constructions and meanings in a variety of speaking and writing activities.

   Preliminary knowledge required:

  • Adequate proficiency level in English acquired at the secondary school level.

   Students’ Lexical Minimum:

  • Reading: the vocabulary should include 2500 words;
  • Oral speech should cover 1200 -1500 words of general English;
  • ESP vocabulary – 1000 -1200 words.

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne”

Profesionālā angļu valoda tiesību zinātniekiem kas dod iespēju studentiem, izmantojot nozarē lietoto profesionālās leksikas krājumu, lietot angļu valodu komunikācijā un profesionālā darbībā

Studiju kursa mērķis: Kursa pamatmērķis ir nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamās kompetences angļu valodā tiesību zinātnes sfērā un uzlabot studentu komunikatīvo kompetenci svešvalodā profesionālās darbības sfērās

Studiju kursa uzdevumi: Kursa uzdevumi ir veicināt studentu angļu valodas prasmes un praktisko iemaņu pielietošanu dažādās profesionālās situācijās; iepazīstināt studentus ar profesionālu  juridisku terminoloģiju, lasot speciālo mācību literatūru angļu valodā; izveidot studentiem nepieciešamas un noderīgas prasmes runāšanā, lasīšanā, kas ir tieši pielietojami profesionālā darbībā

Studiju kursa apguves rezultāti: 

Zināšanas: sekmīgi apgūstot šo studiju kursu, studentiem veidojas zināšanas par angļu valodas profesionālo terminoloģiju,  kura ir saistīta ar jurisprudenci un to vēsturi, studējošie izprot galvenos jurisprudences konceptus angļu valodā, kā arī orientējas zinātniskajā literatūrā un speciālā mācību literatūrā angļu valodā

Prasmes: sekmīgi apgūstot šo studiju kursu, studentiem jāspēj izteikt savu viedokli profesionālajā jomā angļu valodā mutiski un rakstiski, jāspēj lasīt un apspriest izlasīto mutiski un atstāstīt izlasītā saturu, kā arī lasīt profesionālo literatūru un apspriest to

Kompetences: studējošie spēj orientēties zinātniskajā literatūrā angļu valodā; plānot un organizēt savu darbu angļu valodā; spēj argumentēt un izklāstīt savu viedokli angļu valodā; prot saprast un analizēt zinātnisku literatūru angļu valodā