Studiju kurss Darba tiesības sniedz studentam izpratni par darba tiesību attīstību un sistēmu, kā arī sekmē spēju orientēties jautājumos, kas saistīti ar darba tiesību prakatisko interpretāciju un piemērošanu, dot iespēju bagātināt teorētiskās zināšanas. Kurss ietver pamatzināšanas juridiskajā zinātnē un izpratni par civiltiesību saistību tiesībām.