This course contains relevant information for students of the Distance-learning Department - about the learning process, various types of documents, communication methods, etc.

Šis kurss satur noderīgu informāciju tālmācības Studentiem - par studiju procesu, dažādiem dokumentu veidiem, komunikācijas iespējām utt. 

Данный курс содержит актуальную информацию для студентов Дистанционного Отделения - о процессе обучения, различных видах документов, способах коммуникации и т.д.